Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola házirendje

Érvényes: 2021. november 1-től

A tanulói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének általános szabályai
 1. Érvényessége kiterjed az iskola egész területére, ill. azokra a helyszínekre is, ahol az intézmény Pedagógiai Programjában leírtak megvalósulnak.
 2. Betartása kötelezően vonatkozik minden tanulóra és szülőre, pedagógusra és alkalmazottra.
 3. A házirend tanulóra, szülőkre vonatkozó előírásai a beiratkozástól a tanulói jogviszony megszűnéséig tart.
 4. A tanuló jogainak és kötelességeinek gyakorlásáról tájékoztatást kérhet az iskola vezetőitől, pedagógusaitól, tanulói ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben az iskolatitkártól.
 5. A tanuló jogainak sérelme miatt panasszal fordulhat a diákönkormányzathoz, osztályfőnökéhez vagy az iskola igazgatójához, aki gondoskodik a panasz kivizsgálásáról, a sérelem orvoslásáról.
 6. A házirend vétkes megszegése esetén a szaktanár, az osztályfőnök vagy az iskola igazgatója a házirendben meghatározott fegyelmező intézkedést alkalmazhat, súlyos kötelezettségszegés esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, illetve indíthat.
 7. A károkozó által az iskolának – bizonyíthatóan szándékosan vagy gondatlanságból okozott bárminemű kárt meg kell térítenie. Az észlelt károkozást azonnal jelentenie kell a szaktanároknak.
 8. A tanuló a diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletéért. Az érdekképviselet ellátásnak szabályait az iskolai diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
 9. A tanuló szülője jogszabályban meghatározott kedvezményeket vehet igénybe, a tanuló ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.
A tanulók jogai és kötelességei

Joga és kötelessége az iskola szellemiségét képviselni, magatartásával, képességeinek kibontakoztatásával annak jó hírét öregbíteni.

Az iskola minden tanulójának joga, hogy

 1. szaktanárától és az osztályfőnökétől a tanulmányi teljesítményéről, iskolai magatartásáról és előmenetelének értékeléséről tájékoztatást kapjon.
 2. a kijavított és leosztályozott dolgozatát megtekintse, az értékelés szempontjait megismerje.
 3. választhasson a választható tantárgyak és foglalkozások közül, igénybe vegye az intézmény létesítményeit (a helyiséghasználati rendnek megfelelően), az iskola által meghirdetett tanulószobai, szakköri, sportköri foglalkozásokra, tanulmányi versenyekre jelentkezzen, azokon részt vegyen.
 4. ahhoz hogy személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára.
 5. családja, vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően részesüljön hit- és vallásoktatásban, tanrendbe iktatott órákon.
 6. igénybe vegye az iskolaorvosi szolgáltatást.
 7. tantárgyanként, félévente 1 alkalommal feleletmentes órát kérhet, ha otthoni felkészülésében akadályoztatva volt és ezt a szülő előre írásban kéri.  Előre bejelentett számonkérés alól nem kérhető eseti felmentés, kivéve hosszas, legalább öt szaktárgyi órát meghaladó betegség esetén.
 8. előzetes egyeztetés alapján kizárólag napi 2 „nagydolgozatot” (témazárót) írjon, melyet a nevelő előre jelez.
 9. adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja. A tanuló az iskola igazgatójától írásban kérhet felvilágosítást arról, hogy az iskola – mint adatkezelő szerv – milyen, a személyére vonatkozó nyilvános, személyes, különleges adatokat kezel a tanulóról és hogyan gondoskodik ezek biztonságos kezeléséről.
 10. a tanuló évente legalább 1 alkalommal az iskola által szervezett fogászati és iskolaorvosi ellátáson vesz részt.

Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy

 1. pontosan megjelenjen a kötelező és választott foglalkozásokon, eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, tanuljon szorgalmasan képességeinek megfelelő teljesítményt nyújtson, figyelemmel és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, foglalkozásokon. Amennyiben félévkor, illetve tanév végén sikertelenül teljesítette valamelyik tantárgyát egy felsős tanuló, a következő félévben kötelező tanulószobai foglalkozáson kell részt vennie. Ha kijavítja az osztályzatát és a következő félévi eredménye legalább elégséges, akkor mentesül a tanuló a következő tanulószobai foglalkozások alól.
 2. tiszteletet és megbecsülést tanúsítson tanárai, diáktársai és az iskola valamennyi dolgozója iránt.
 3. ismerje a balesetvédelmi, tűzrendészeti (tűzriadó terv) szabályokat – osztályfőnöke ismertetése alapján – és szükség esetén tanári irányítással ennek megfelelően cselekedjen.
 4. az órákra szükséges taneszközöket, felszereléseket minden tanuló hozza magával.
 5. óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, illetve balesetet észlelt, továbbá, ha megsérült, haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak. A tanulók az iskola területére egészségre ártalmas, illetve testi épséget veszélyeztető eszközt, anyagot nem hozhatnak be!
 6. megőrizze, az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, az iskola felszereléseit, berendezési tárgyait, létesítményeit. Az iskola területén csak tanítási időben, illetve az általa választott rendezvények idején felügyelettel tartózkodhat.
 7. az iskola területén talált tárgyakat a titkárságon leadja.
 8. az iskolában tiszta, ápolt külsővel, a helynek, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg.
 9. az iskolai ünnepélyeken egységes jellegű ruhában jelenjen meg. Lányok: fehér blúz, fekete szoknya vagy nadrág, öltözethez illő cipő. Fiúk: fehér ing, fekete nadrág, az öltözethez illő cipő. Minden tanulónak az intézmény nyakkendője kötelező viselet.
 10. az iskolai munkavégzéshez nem szükséges tárgyakat az iskolába ne hozzanak a gyermekek!
 11. mobiltelefon kikapcsolt állapotban a táskában tartandó, kivéve ha az órát vagy egyéb foglalkozást tartó pedagógus alkalmanként engedélyt ad a felügyelet melletti, korlátozott idejű használatára.
 12. időjárástól függően váltócipő használata kötelező az épületen belül (néhány teremben folyamatosan: informatika terem, könyvtár).
 13. kerékpár használata a fokozott baleseti veszély miatt nem megengedett.
 14. Hetesi feladatok ellátása alsó tagozaton, hetenkénti váltással két-két tanuló által:
 • Ellenőrzik a létszámot, jelentik a hiányzók nevét, a rendellenességeket.
 • Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig.
 • Ha a szaktanár a becsengetéstől számított 5 percig nem érkezik meg órára, azt jelenti az igazgatóhelyettesi irodában.
 • A termet szellőztetik a szünetben.
 • Gondoskodnak a reggelis kosár rendbetételéről, annak kiviteléről.
 • A táblákat tisztán tartják.
 • A teremben lévő tisztaságra ügyelnek, figyelmeztetik a szemetelőket.
 • Délelőtt, az óraközi szünetekben bent tartózkodnak, vigyáznak a terem rendjére.
 • A világítást, ha nincs rá szükség, lekapcsolják.

Felső tagozaton

 • A tanítási óra megkezdése előtt ellenőrzik a létszámot, minden tanítási óra elején a szaktanárnak jelentik a hiányzókat, és az esetleges rendellenességet, amit észlelnek.
 • A hetesek feladata az osztályt felügyelni és a csendre, rendre megfelelő hangnemben figyelmeztetni társaikat a szaktanár megérkezéséig.
 • Amennyiben a szaktanár a becsengetéstől számított 5 percig nem érkezik meg órára, azt az egyik hetes köteles jelenteni az igazgatóhelyettesi irodában.
 • Feladatuk a tábla törlése, előkészítése a következő órára.
 • A tanórák közötti szünetekben a tanterem szellőztetése.
 • Az utolsó tanítási óra után gondoskodnak a terem tiszta és rendezett elhagyásáról, erre figyelmeztetik az osztályuk tanulóit.
 • A hetesi teendők elmulasztása osztályfőnöki figyelmeztetést vonhat maga után.
Az iskola nagyobb tanulóközösségei
 1. A tanulók közösségét érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a DÖK véleményét, javaslatát.
Az iskola munkarendje, hivatalos ügyintézés
 1. Az iskola épülete tanítási időben 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Pedagógus által biztosított ügyelet: 6.30 -7.40 óra között biztosított, becsengetésig. Délután 16- 18­ óra között a tanulók felügyeletét biztosítjuk.*  Tanítási év megkezdése előtt ki kell kérni a DÖK és a szülői szervezet véleményét a 0. óra tanévben történő alkalmazásáról, a tanulók napi maximális terhelhetőségét is figyelembe véve.
 2. A heti áhítat:
  1. hétfő: első tanítási órában alsó tagozat
  2. kedd: első tanítási órában felső tagozat

  Időjárás függvényében az iskolában tartjuk a reggeli áhítatokat. Ennek eldöntése az áhítatot tartó feladata.

 3. Csengetési rend
 4. Az óraközi szünetekben az ügyeletes nevelők látják el a gyerekek felügyeletét.
  A szünet végét jelző csengő hangjára a tanulók osztályokba rendeződve felsorakoznak, nevelőkkel együtt vonulnak be a tantermekbe.
 5. A tanulók a tízórait az első szünetben, a tanteremben fogyasztják el.
 6. A tanulók a szertárakba nem léphetnek be, csak a nevelő külön engedélyével. Vonatkozik ez az irodákra is.

*2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27 § 2. bekezdés

Tanítás utáni munkarend
 1. A tanítás befejezésekor a tanulók a székeket a terem rendje szerint felhelyezik a padra, a padokat tisztán hagyják, a tanteremből rendben, fegyelmezetten távoznak az órát tartó nevelő vezetésével és felügyeletével.
 2. Tanulási idő az alsó tagozaton: 14:45- 15:45-ig, mely eltérhet a csoport naprendjéhez igazodva. A felső tagozaton: 15:00-15:45-ig tart. A gyermekek 16:00 órakor mehetnek haza. Összevont ügyelet van 18 óráig.*  Az a tanuló, akiért egyéb program miatt a tanulási időben jönnek, az a tanulás kezdete előtt a portánál várakozik.
 3. A szülők reggel az iskola főbejáratáig kísérhetik a gyermekeket. A szülők a tanítási órák leteltét követően, tanulószoba után az iskola épülete előtt tartózkodhatnak, a tanórákat, foglalkozásokat nem zavarhatják.
 4. Tanulószoba: A tanulószobán tartózkodás minden tanuló számára kötelező. Amennyiben a szülő biztosítani tudja gyermeke számára a délutáni felügyeletet és tanulást, távolmaradási kérvényt nyújthat be az igazgató felé. Ha a tanuló délután iskolán kívüli edzésre jár a szülő az adott időpontra nyomtatványon kikérheti a gyermeket. Indokolt esetben tanév közben bármikor beíratható a tanuló, illetve ki is iratkozhat. Az iskola által szervezett délutáni szakkörökre, sport és művészeti foglalkozásokra a tanulók elengedhetők. A tanulószoba rendjét mindenkinek tiszteletben kell tartania, a szülők tanulási idő alatt ne érkezzenek a gyermekekért.
 5. Hivatalos ügyek intézése: az iskolatitkári iroda minden munkanap 8.00-15.00 óra között tart nyitva. Minden írásbeli kérelmet az igazgatónak címezve, az iskolatitkárnak kell leadni, aki iktatja, majd a kérelemről az igazgató 15 napon belül határozatot hoz. Tanítási szünetekben az iskola nyitva tartása külön ügyeleti rend szerint történik, melyről a honlapon tájékozódhatnak.

* 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27 § 2. bekezdés

Helyiségek, berendezési tárgyak, az iskolához tartozó területek használatának rendje
 1. Az iskola tanulói az iskola tantermeinek, könyvtárának, sportlétesítményeinek, számítástechnika tanterem használatához kapcsolódó jogaikat az első tanév megkezdésétől a tanulói jogviszonyuk megszűnéséig gyakorolhatják.
 2. Az iskolai könyvtár működési, nyitva tartási és kölcsönzési rendjét az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete tartalmazza.
 3. A számítástechnika teremben csak nevelői felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók.
 4. Tanítási idő alatt a tanuló az iskola épületét csak a szülő írásbeli kérésére, az osztályfőnök engedélyével hagyhatja el.
 5. A tornateremben és a sportpályán csak nevelői felügyelettel tartózkodhat a tanuló.
 6. Az iskolai ebédeltetést igénybe vevő tanulók az ebédlőben étkeznek. A kulturált étkezés után az asztalokat tisztán kell átadni.
 7. Osztálykeretben szervezett foglalkozás, iskolai rendezvény (egyeztetett időpontban) legkésőbb 19 óráig tartható, ettől egyedi esetekben, igazgatói engedéllyel lehet eltérni.
Tanuló késésének, távolmaradásának, mulasztásának igazolása
 1. A 7.45 után érkező tanulók késők, melyet az osztályfőnökök figyelemmel kísérnek:
  • 5 késés után aktuális osztályfőnöki fokozat
  • 10 késés után osztályfőnöki felszólító levél a szülőknek
  • 15 késés után igazgatói fokozat
  • 20 késés után igazgatói felszólító levél a szülőknek a pontos iskolalátogatásra
  • 25 késés után az osztályfőnök fegyelmi tárgyalást indít
  • A késések ideje összeadódik, 45 perc után igazolatlan órának számít.
  • A tanuló első igazolatlan mulasztásakor az osztályfőnök köteles értesíteni a szülőt. További igazolatlan hiányzás esetén a Nemzeti Köznevelési Törvény szerint jár el.
 2. Nemcsak a tanórai, hanem a tanórán kívüli foglalkozásokról történő hiányzást is igazolni kell.
 3.  Hiányzásnak tekintendő a 10 percet meghaladó késés is a tanóráról.
 4. A szülői vagy orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni felsőben legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán, az alsó tagozaton pedig a visszaérkezéstől számított 1-5 napon belül.
 5. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
  • a tanuló a szülő írásbeli kérelmére az osztályfőnöktől (hosszabb idő esetén az igazgatótól) engedélyt kapott a távolmaradásra
  • a tanuló beteg volt és ezt orvos által igazolja
  • a szülő (egy tanévben legfeljebb 3 tanítási napot) igazol
  • a tanuló az iskola által ismert hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem vett részt foglalkozáson.  Leendő iskolájának látogatásáról (legfeljebb 2 nap), felvételiről igazolást hoz
  • előre be nem jelentett mulasztás esetén a szülő a hiányzás első napján, telefonon az iskolatitkárságot értesíti, a befizetett iskolai étkezést lemondja
 6. Az a tanuló, akinek igazolt és igazolatlan mulasztása a 250 órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja a tanév végén nem osztályozható. A nevelőtestület indokolt esetben az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján engedélyezheti, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tegyen.
Magatartás és szorgalom értékelése
 1. A tanórákhoz szükséges felszereléseken kívül más tárgyakat csak tanári engedéllyel és saját felelősségre hozhatnak a tanulók az iskolába, amennyiben az veszélytelen és a tanórát nem zavarja.
 2. Az óraközi szünetekben a tanulók a tantermekben elhelyezett elektromos készülékeket nem használhatják.
 3. A testnevelés alól felmentett tanulóknak a testnevelés órán bent kell tartózkodniuk.
 4. Testnevelés órán balesetvédelmi okokból tilos ékszer és karóra viselése.
 5. A szélsőséges, extravagáns, hiányos ruházat viselése, a piercing, festett haj és köröm nem megengedett.
 6. Az iskola egész területén a mobiltelefon és egyéb digitális eszközök használata csak tanulási célra, tanári felügyelet mellett engedélyezett. Cél, hogy a gyermekek elsajátítsák a mobiltelefonok és digitális eszközök megfelelő, az egészséges társasági életet, illetve a tanulást szolgáló és támogató eszközként való használatát. Ennek érdekében az iskolába való belépéstől az iskola elhagyásáig a telefonhasználat nem engedélyezett. Ez alól a tanári felügyelettel, tanulási célból végzett telefonos tevékenység kivétel.
  A szabálytalanul használt telefonokat kikapcsolt állapotban elvesszük és személyesen adjuk vissza.
 7. Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt, egyéb tudatmódosító szert fogyasztani tilos.
 8. Tanítási órákon étel fogyasztása nem megengedett.
Magatartás
Magatartás példás változó rossz
Fegyelme-zettség szívesen tevékenykedik a tanítási órákon, aktív, fegyelmi vétséget nem követ el, a  fegyelemsértőket nem támogatja segíti a tanórai munkát, szívesen  tevékenykedik, nincs osztályfőnöki elmarasztalása, legfeljebb 1 szaktanári elmarasztalása, vagy legfeljebb 3 elmarasztaló beírása van önhibájából gyakran kerül társaival rossz kapcsolatba, általában kerüli a másokat is megbotránkoztató viselkedést, az osztályfőnöki intőnél nagyobb büntetése, vagy 2-nél több szaktanári elmarasztalása, nagyobb büntetése nincs társaival összeférhetetlen, öntörvényű, kötekedő, nehezen tud a közösségben társaihoz alkalmazkodni, a közvagyontnem védi, olykor szándékosan rongálja, tanítási órákon fegyelmezetlen, másokat is zavar a munkában, súlyos fegyelmi vétséget követ el, társait is erre ösztönzi
Viselkedés- 

kultúrája 

segítőkész, önzetlen, rendszerető, öltözködése ellen nem merül fel kifogás, a kulturált beszéd és viselkedés szabályait megtartja rendszerető, külseje ápolt, tisztelettudó, viselkedése kulturált  felszerelése és ruházata alapvetően rendezetlen, a felnőttekkel, társaival szemben nem mindig tisztelettudó, sokszor vét a kulturált viselkedés szabályai ellen rendetlen, felnőttekkel és társaival szemben gyakran tiszteletlen, a kulturált magatartás szabályait nem tartja be, viselkedése és beszédmodora kihívó, sértő 
Hatása a közösségre, 

társas emberi 

kapcsolatai

felelősséget érez az iskola közösségéért és vagyonáért, szívesen vállal munkát önként és megbízásból, önállóan is szervezi közösségi munkáját  felelősséget érez az iskola közösségéért és vagyonáért, közösségi munkát csak megbízásból vállal, a rábízott feladatot jól elvégzi, nem kezdeményező, de segítőkész  nem érez felelősséget az iskolaközösség sorsáért és az iskola vagyonáért, a közösségi munkában ritkán vesz részt, nem lehet rá számítani felelőtlen önmagával és társaival szemben, a közösség és mások sorsa ritkán érdekli, a közösségi munkában nem vesz részt vagy felelőtlenül végzi el
Házirend 

betartása

az előírásokat betartja elmarasztaló beírása nincs, de legalább egy dicsérő beírása van  az előírásokat általában betartja a szabályok ellen szándékosan is vét a házirendet tudatosan is megszegi
Felelősség-érzet nagyfokú felelősségtudata van vállalásait szinte mindig teljesíti ingadozó felelőtlen
Hiányzás nincs igazolatlan hiányzása, nincs késése nincs igazolatlan hiányzása, 1-2 késése van 3 késése van van igazolatlan hiányzása, vagy 3-nál több késése
Szorgalom
Szorgalom példás változó hanyag
Tanulmányi 

munkája

tanulmányi kötelességének rendszeresen és kötelességtudóan tesz eleget, kötelességmulasztást csak önhibáján kívül követ el, csak nehézségek esetén és ritkán fordul elő, hogy nem teljesíti feladatát tanulmányi kötelességének általában eleget tesz, kötelességmulasztást csak önhibáján kívül követ el, szívesen vállal tanulmányi feladatokat, képességeinek és körülményeinek megfelelően ellátja tanulmányi feladatait, a pontatlanságokat nem hanyagságból, és csak ritkán követi el  tanulmányi kötelezettségei között válogat, ezeknek időnként nem, vagy csak vonakodva tesz eleget alacsony szintű kötelességtudattal rendelkezik, tanulmányi kötelezettségét rendszeresen megszegi, vagy csak szigorú ellenőrzés mellett teljesíti, valamely tárgyból bukásra áll
Munkavégzése általában minden tanórán példamutató, figyelemmel vesz részt az órákon, az iskolai munkában, minden tantárgyból a képességeinek megfelelő legjobb teljesítményt nyújtja, munkáinak külső formája gondos, pontos a tanítási órákon erős akarattal dolgozik, de néha figyelmetlenség is tapasztalható munkájában a tanítási órákon gyakran fel kell szólítani a munka elvégzésére általában nem érdekli a tanulás, nem tesz erőfeszítést a tudásért, a felkínált segítséget nem veszi igénybe, a tanítási órán mással foglalkozik, munkájában megbízhatatlan
Kötelesség-tudat ellenőrzésre nem szorul, megbízható, házi feladatát mindig elvégzi, felszerelése mindig hiánytalan és rendezett ellenőrzésre csak ritkán szorul, tanulmányi munkájában megbízható, házi feladatát mindig elvégzi, felszerelése mindig hiánytalan és rendezett nem a képességének megfelelő teljesítményt éri el, ellenőrzésre szorul, szétszórt, házi feladata, felszerelése gyakran nincs, vagy hiányos rendszeres ellenőrzésre szorul, felszerelése gyakran nincs, házi feladata csak ritkán van
Tanórán kívüli 

információ 

felhasználása, 

többlet-munkája 

szívesen vállal képességeinek, körülményeinek megfelelő külön feladatot is, versenyeken képviseli az iskolát nem minden tantárgyból éri el a képességeinek megfelelő eredményt  külön feladatokat csak akkor vállal, ha azok érdeklődésének megfelelnek, de ezek megoldásában nem megbízható külön feladatot ritkán, vagy nem vállal
Fegyelmező intézkedések és büntetések formái, alkalmazásának elvei

Közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények

A cselekmények megelőzése

Iskolánkban a református értékrend mentén neveljük és oktatjuk a tanulókat. Az intézmény feladata, hogy olyan környezetet teremtsen és tartson fenn, melyben a diákok biztonságban érzik magukat, ahol figyelnek rájuk és elmondhatják sérelmeiket. Az osztályfőnökök nevelőmunkáját segítik az iskolalelkész, a gyermekvédelmi felelős, az iskolapszichológus és az iskola minden pedagógusa.

 1. Ha a tanuló a jogszabályban, az intézmény pedagógiai programjában, házirendjében vagy szervezeti és működési szabályzatában meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vele szemben a kötelességszegés súlyosságától függően fegyelmi eljárás alkalmazható.
 2. A fegyelmi eljárás alkalmazásának célja az iskolaközösség védelme és az intézmény pedagógiai programjának megvalósítása érdekében a tanulók vétkes kötelezettségszegéseinek megelőzése.
 3. A fegyelmi intézkedéseket a fokozatosság és arányosság elve alapján, a megelőzés pedagógiai eszközeként kell alkalmazni.
 4. A fegyelmi eljárás formáit és a fegyelmi eljárás szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53.§ – 61.§-a szabályozza. A tanuló fegyelmi ügyében a nevelőtestület dönt.
 5. A tanulóval szemben alkalmazható fegyelmi intézkedések a következők:
  • szaktanári figyelmeztetés
  • osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás
  • igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás
  • igazgatói szigorú megrovás
  • áthelyezés másik iskolába

  A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.

 6. Fegyelmi eljárás: Az iskolai szülői szervezet, és a DÖK közös kezdeményezésére a fegyelmi eljárás megindítása előtt lehetőség van egyeztető eljárás lefolytatására. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez vezető esemény feltárása, továbbá az érdeksérelem feltárása. Az egyeztető eljárás működtetése az iskolának nem feladata, csak a szülői szervezet, ill. a DÖK kezdeményezheti.Az egyeztető eljárás rendje: cél a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodáslétrehozása, a sérelem orvoslása. Ez csak konkrét személlyel szembeni esetben valósulhat meg.
  A sérelem orvoslása

  Olyan megállapodást kell keresni, melyet fel tud vállalni, és teljesíteni a vétséget elkövető tanuló.
  Az egyeztető eljárás szabályai

  Egyeztető eljárás lefolytatása csak akkor lehetséges, ha az eljárással a kiskorú sértett, valamint a kötelességszegő gyermek szülője egyetért.

  A fegyelmi eljárás kezdeményezésénél a kiskorú tanuló figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.

  A szülő kézhezvételtől számított 5 tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárást.

  A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha a szülő nem kéri az egyeztető eljárást, továbbá, ha az iskolába érkezett igény alapján az egyeztetés nem vezetett eredményre. A felfüggesztési idő legfeljebb 3 hónap lehet.

  Az egyeztető eljárás eredményessége esetén szükséges eljárás:

  A kötelességszegő tanuló és a sértett egyeztetési eljárásában megállapodás született, a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre fel kell függeszteni.

  Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett szülője nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.

  A sérelem orvoslására kötött megállapodást írásban rögzíteni kell, mely tartalmazza a megállapodásban foglaltakat, ezt a tanulók közösségében, osztályközösségben meg kell vitatni.

  A megállapodás írásbeli formáját az egyeztető eljárásban résztvevőknek aláírásukkal igazolni, hitelesíteni kell.

  A nyilvánosság az iskola nagyobb közössége: az iskolai DÖK küldöttek, illetve az iskola DÖK közgyűlése.

  Az egyeztető eljárás nem alkalmazható, kezdeményezésére nincs mód az alábbi esetekben:

  Református Oktatási Törvény 41. § alapján:

  Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai emberi méltóságuknak tiszteletben tartása, valamint a pedagógus emberi méltósága és emberi jogai alapján.

  Ha kötelességszegő tanuló az iskola vezetőit, pedagógusait, kisegítő alkalmazottait emberi méltóságában, pedagógusi mivoltában, becsületében, munkaköre teljesítése közben súlyosan megsértette, részére az egyeztető eljárás lehetősége, kezdeményezése nem lehetséges az oktatási intézményben tanár – diák viszonylatában fennálló hierarchikus kapcsolat miatt.

  Ha a kiskorú gyermek, az iskola felnőtt dolgozója ellen vétséget követ el, ebben az esetben a sértett felnőtt fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezheti, súlyosabb esetben, rendőrségi feljelentést tehet közfeladatot ellátó személy elleni vétség tárgyában.

A tanulók jutalmazásának elvei és formái
 1. Kiemelkedő tevékenységéért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalomban részesülhetnek. A kiemelkedő munkát általában tanévenként jutalmazzuk.
 2. Jutalmak formái: könyvjutalom, tárgyjutalom, oklevél, jó tanuló, jó sportoló elismerés, Szenczi-díj
Jutalmazások
Szaktanári dicséret kiemelkedő tanulmányi eredményért

kiemelkedő szorgalomért

példamutató magatartásért

Osztályfőnöki

vagy

napközi vezetői dicséret

kerületi versenyek 6-10. helyezése

kiemelkedő közösségi munkáért

példamutató magatartásért

tanulmányi eredményért

szorgalomért

ügyeletesi, felelősi munkáért

csoportos iskolai ünnepélyen való szereplésért

rendkívüli esetben tanúsított példamutató magatartásért

Igazgatói dicséret kerületi versenyen elért 1-5. helyezésért

budapesti vagy országos szintű versenyen való részvételért

iskolai szintű egyéb szereplésért

rendkívüli esetben kimagasló helytállásért

Nevelőtestületi dicséret huzamosabb ideig tartó példamutató kötelesség teljesítésért

kimagasló tanulmányi eredményért, segítőkészségéért

fővárosi, vagy országos versenyen elért 1-5. helyezésért

Tantárgyi kitüntetés valamely tantárgyból kiemelkedő teljesítmény elérése legalább

fővárosi, vagy országos szinten

Szenczi oklevél 8. év végén adható, az iskolában töltött 8 év alatt jeles

tanulmányi eredményt ért el, az iskola hírnevét sikereivel növelte

kimagasló közösségi munkát végzett, példás magatartású

Szenczi –díj 8. év végén adható annak, aki jeles, vagy kitűnő eredményt

teljesít 8 éven át, az iskola hírnevét sikereivel növelte

kimagasló közösségi munkát végzett, példás magatartású és

szorgalmú

Hangya –díj tanévzáró ünnepélyen kapja osztályonként egy tanuló, aki sokat

javított előző átlagához képest

Az év diákja tanulók által adható kitüntetés tagozatonként 1-1-tanuló
A szociális támogatások megállapításának és elosztásának elvei
 1. A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök véleménye alapján – dönt.
 2. Szociális támogatások odaítélésekor előnyt élvez az a tanuló:
 • akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli
 • akit a szülője egyedül nevel
 • ahol rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek
Az étkezési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések

Átutalással utólagosan a következő hónap elején kell fizetni, e-mailben kapott értesítés alapján. A befizetés pontos idejéről a szülőket rendszeresen értesíteni kell e-mail-en.

A lemondást a hiányzás 1. napjának reggelén délelőtt 9.00 óráig a titkárságon e-mailben kell jelezni, a lemondást másnaptól tudjuk érvényesíteni, le nem mondott ebédet is ki kell fizetni.

Tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
 1. Pályázatokra készített alkotások – a pályázatok kiírása szerint.
 2. Tanórán, tanórán kívüli foglalkozásokon saját anyagból készített művek saját tulajdont képeznek.
 3. Az iskola által biztosított anyagból készítettek megegyezés szerint (elsősorban iskolai tulajdon).
Tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája
 1. Minden tanulót megillet a szabad véleménynyilvánítás joga, úgy hogy nem sérülhet az iskola alkalmazottainak, ill.tanulóinak személyiségi joga, emberi méltósága.
 2. A szabad véleménynyilvánítás nem zavarhatja a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős foglalkozások menetét.
 3. A tanulók munkájának értékelése (tanulmányi, magatartási, szorgalmi előmenetele), a szülők tájékoztatása szülői értekezletek, fogadóórák formájában történik.
 • szülői értekezlet: szeptember – február – május
 • fogadóórák: meghatározott időpontban, bejelentkezés alapján osztályfőnökkel/szaktanárral egyeztetett időpontban
Számonkérés és továbbhaladás, felmentés
 1. A szóbeli és írásbeli számonkérés alól három napot meghaladó, az igazolt hiányzást követő első tanítási napon kaphat felmentést a tanuló. A témazáró dolgozat írásának időpontját a pedagógusok előre jelzik a diákok felé. Egy tanuló egy nap legfeljebb két témazáró vagy egy témazáró és két röpdolgozat vagy három röpdolgozat írására kötelezhető. A röpdolgozat írásbeli számonkérésnek felel meg, mely nem bejelentés köteles. Az írásbeli és szóbeli számonkérés egyéb formáit a Pedagógiai Program tartalmazza.
 2. A felsőbb évfolyamba való továbbhaladás feltételeit a Pedagógiai Program határozza meg.
 3. Felmentést a testnevelés óra alól az üzenőfüzetben a szülő is kérhet indokolt esetben. Hosszabb felmentés szakorvosi javaslat alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni osztálya testnevelés óráján.
 4. A testnevelés órákra, sportfoglalkozásokra, edzésekre vonatkozó külön szabályok: A sportfoglalkozáson a tanulóknak az utcai ruházat helyett sportfelszerelést kötelező viselniük. Ez higiéniai szempontból fontos. Iskolánkban elfogadott ruházat a következő: fehér póló, sötét színű tornanadrág (rövidnadrág), fehér zokni, tornacipő. Indokolt esetben melegítő viselése is megengedett. A testnevelés órákon, sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, látható helyen viselt testékszert.
Javítóvizsga eljárásrendje
 1. Javítóvizsgán kell részt venni annak a tanulónak, akinek a tanév végén megállapított osztályzata elégtelen vagy osztályozó vizsgán megbukott.
 2. A javítóvizsga helyszíne: Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola, ahol a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
 3. A javítóvizsgára utalt tanuló az igazgató által kijelölt napon javítóvizsgát tehet.
 4. A vizsga idejéről az iskola igazgatója az osztályfőnökön keresztül, hirdetményben vagy a honlapon megjelenítve ad tájékoztatást.
 5. A tanuló köteles bizonyítványával megjelenni a vizsga napján az iskolában a vizsgabizottság előtt. Ha önhibájából nem jelenik meg, elégtelen osztályzatot kap. Az osztályt meg kell ismételnie.
 6. Rendkívüli esetben az igazgató engedélyezhet későbbi vizsgán való részvételt, a tanulónak a felsőbb osztályban meg kell kezdenie a tanulmányait, majd sikeres vizsga esetén teljes jogú tagja lehet az osztályának.
 7. A vizsga elhalasztása csak rendkívüli esetben, betegség, külföldön való tartózkodás,, más előzetesen írásban kérvényezett esetben lehetséges.
 8. Ha a tanév végi elégtelen osztályzat miatti javítóvizsga eredménye elégtelen a vizsga nem ismételhető, a tanulónak az osztályt meg kell ismételni.
 9. A javítóvizsgáról jegyzőkönyv készül, eredményét az osztályfőnök írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba és az igazgató írja alá.
 10. Az eredmény kihirdetése a vizsga után legkésőbb egy nap múlva a bizonyítvány kiadásával történik.
 11. A javítóvizsga és az osztályozóvizsga eljárásrendje megegyezik.
Tanulmányi kirándulás

Az osztályok tanulmányi kirándulást szervezhetnek a tanév rendjében megadott időpontban, illetve 2-4. osztályok erdei iskolába mehetnek. Ha valamilyen ok miatt valamelyik tanuló nem tud részt venni a kiránduláson, számára kötelező az iskolában tölteni a napot.

A házirendet a kiránduláson is be kell tartani. A tanuló tanúsítson udvarias magatartást kiránduláson, színházlátogatáskor, hangversenyen, tanulmányi versenyeken, erdei iskolában, táborozások alatt és tartsa be a társas együttélés szabályait.

Sportrendezvényeken a testnevelő tanár által előírt felszerelés a kötelező, versenyeken vagy vetélkedőkön a felkészítő tanárral egyeztetnek a tanulók a megjelenésre vonatkozóan. Az iskolán kívüli szervezett programokra, rendezvényekre a szülők beleegyezésével, az iskolavezetés tudtával, pedagógus kíséretében mennek a tanulók.

Elektronikus napló használata

Az intézmény 2021. szeptember 1-től elektronikus napló használatára áll át. A szabályozás kialakítása jelenleg folyik.

Egyéb rendelkezések

A házirend megtekinthető az intézmény honlapján, a tanáriban és a könyvtárban.

A házirendet meg kell ismertetni a gyermekekkel, valamint a szülőkkel, illetve az újonnan beiratkozókkal, azzal a céllal, hogy azt ismerjék és alkalmazzák. A házirend módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület 20 %-a, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség.

Egyetértési jog gyakorlása, hatályba lépés

A házirendet a nevelőtestület elfogadta: 2021. október 1. Egyetértett a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat. A hatálybalépés időpontjában a folyamatban lévő ügyekben a korábbi házirend előírásait kell alkalmazni.

Tartalomjegyzék