Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Intézményünkben 1986 óta zajlik általános iskolai oktatás, református egyházi jellegét 2003-ban nyerte el, s a Pestszentimrei Református Egyházközség fenntartásában működik.  Nevelőmunkánk elsődleges célja olyan generációk nevelése, akik hazánk törvénytisztelő polgáraivá és egyházunk szellemiségének szilárd erkölcsi alapokon álló tagjaivá válhatnak.

Iskolánk Pestszentimre központjában, sok zöldterülettel körülhatárolt, családi házas környezetben helyezkedik el. Nagy figyelmet fordítunk épületünk külső rendezettségére és különösen fontosnak tartjuk itt tanuló diákjaink részére a nagy mozgásteret biztosító udvarunk folyamatos fejlesztését. Kiemelten figyelünk a gyermekek iskolai és szabadidős sporttevékenységeihez szükséges sportpályák, tornaeszközök és egyéb sporteszközök rendszeres karbantartása mellett eszközparkunk folyamatos bővítésére.

Oktató-nevelő munkánkat 8 évfolyamon, két párhuzamos osztállyal, közel 380 tanulóval végezzük. Osztálytermeink, szaktantermeink a legmodernebb iskolai eszközökkel felszereltek, pedagógusaink igényes, gyerekbarát környezetet biztosítanak diákjainknak. Tehetséggondozó szakköreink, illetve a felzárkóztató foglalkozások jó lehetőséget biztosítanak a kiemelt figyelmet igénylő tanulók képességeik szerinti haladásához.

Művészeti nevelésünk több területen is nagyban segíti a tanulók készségfejlesztését. Énekkaron, néptánc szakkörön, kézműves és rajz szakkörön a gyerekek kreatívan alkothatnak, fellépésekre, ünnepségekre készülve fejlődhet érzelmi intelligenciájuk, önkifejező képességük és bátorságuk is. A csepeli Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium alapfokú művészetoktatás keretein belül furulya, fuvola és zongoraoktatást biztosít tanulóinknak a 2021/2022. tanévtől.

Lelki nevelésünk nélkülözhetetlen elemeit képezik a templomi hétkezdő áhítatok, a naponkénti reggeli igei üzenetek meghallgatása, a hittanórák és a gyülekezet összetartozását is segítő egyházi ünnepeink.

A közösségformálás jegyében kulturális osztályprogramokat, kirándulásokat szerveznek az osztályfőnökök, iskolai szinten pedig hagyománynak számít az adventi gyertyagyújtás. A kézműves foglalkozások, a Dök-nap, illetve nemzeti és egyházi ünnepeink közös átélése jó lehetőséget biztosít az egyházunkhoz és népünkhöz való összetartozás erősítéséhez.