Letölthető dokumentumok

Az angol tehetséggondozó nyelvi csoport kialakításának és működésének alapelvei

Napjainkban az idegen nyelvek ismerete alapvető követelmény, és elvárás az is, hogy már általános iskolás korban legalább egy idegen nyelvet társalgási szinten beszéljünk. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az angol nyelv magas színvonalú oktatására, mellyel célunk, hogy tanulóink az életben jól használható nyelvtudáshoz jussanak.

Ennek megvalósítása érdekében az angol tehetséggondozó nyelvi csoport kialakításával kommunikáció- és tevékenységközpontú nyelvoktatást valósítunk meg már egészen elsőtől kezdve.

Az angol tehetséggondozó nyelvi csoportos oktatás előnyei és fontossága:

 • A pedagógus részéről nagyobb lehetőség nyílik a személyiségfejlesztésre, a reális önismeret és önértékelés kialakítására, illetve az önállóságra,- és az öntevékenységre való nevelésre.
 • Lehetőséget biztosít a nyelv megszerettetésére már az első évfolyamtól kezdve, így a sikerélményeken keresztül önbizalmuk fejlesztését is elősegíti.
 • Az 1-8. osztályos tananyagok szorosan egymásra épülnek, ez a folytonosság elengedhetetlen a későbbi sikeres nyelvvizsga tekintetében.
 • Lehetőséget biztosít az önálló tanulásra, a pontosságra, a kötelességtudatra, a felelősségvállalásra, a vitakészségre, gondolataik pontos szóbeli és írásbeli kifejezésére.
 • Lehetőséget biztosít az elért eredmények rendszeres értékelésére, így segítve elő a nyelvvizsgára való felkészítés folyamatát.

Azt szeretnénk, hogy minden gyermek egyéni képessége alapján bontakoztassa ki, fejlessze tudását. Ezt hagyományos osztálykeretben nagyon nehéz, szinte lehetetlen megvalósítani, így viszont jut idő külön a tehetségesek további gondozására.

Az angol tehetséggondozó nyelvoktatással minden tanulónak az érdekét szolgáljuk, hiszen a tanárok a tanítási órákon előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél – a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.

Legfontosabb feladataink:

 • tanulóink sikeres felkészítése a középiskolára
 • az angol tehetséggondozó csoportokban nyolcadik év végére a B2-es szintű nyelvvizsgára való felkészítés
 • versenyeztetés

Az angol tehetséggondozó csoportok

A csoportok kialakítása évfolyami szinten történik, a létszám meghatározása nélkül.

Az angol tehetséggondozó csoport tagjainak kiválasztása minden félév végén egy tudásszintet mérő vizsga eredményessége alapján történik. A csoportban maradás feltétele egy olyan értékelési rendszer, mely figyelembe veszi a folyamatos változást és fejlődést, és tompítja az esetleges egyszeri rossz teljesítmény súlyát.

A tudásszintet mérő vizsga 2 részből áll: írásbeli és/ vagy szóbeli. Mindkét rész tartalma az abban a félévben tanult tananyag.

1. Alapozó szakasz

A csoportba sorolás az 1. évfolyamon a szülő kérésére történik. A 2. és 3. évfolyamokon azonban a csoportban maradás lehetőségéről a tanítókkal való egyeztetés alapján, a tanuló terhelhetőségét és képességeit figyelembe véve az angol munkaközösség és az iskolavezetés dönt.

1-3. évfolyamokig szakkör keretében tartunk angol nyelvi foglalkozásokat, melyeken a gyerekek játékosan sajátíthatják el az idegen nyelv nyelvtani és szókincsbeli alapjait. Nagyon fontosnak tartjuk figyelembe venni a gyerekek szabadidejét is, melynek hasznos eltöltését legalább olyan fontosnak ítéljük, mint a tanórán elsajátított ismereteket. Éppen ezért az 1. évfolyamon heti 2 alkalommal, míg 2, illetve 3. évfolyamokon heti 3 alkalommal jelent elfoglaltságot a szakkör. A szakkörökön a tananyagot a tankönyv, az ahhoz tartozó munkafüzet szolgáltatja, amit a gyerekek életkorának és érdeklődési körének megfelelő játékos anyagokkal egészítünk ki. Minden fejezet végén a tanulók számot adnak a tudásukról az első évfolyamon csak szóban, a 2. és a 3. évfolyamokon szóban és/ vagy írásban. Az 1-3. évfolyamokon a csoportban maradás feltétele az alábbi értékelési rendszer alapján történik:

 1. az angol nyelvtudás szóbeli mérése
 2. az angol órán tapasztalt tanulmányi aktivitás, szóbeli megnyilvánulások
 3. az angol órán tapasztalt munkatempó, munkához való hozzáállás, feladattudat
 4. az angol órákra való rendszeres felkészülés

A szülőket minden félév végén írásban értesítjük a gyermek haladásáról az értékelési rendszer alapján.

2. Haladó szakasz

Értékelési rendszer:

Az angol nyelvtudást a következő tényezők összessége mutatja:

 1. év végi mérés eredménye (40%)
 2. témazáró jegyek átlaga (kétszeres súlyozás, 15 %)
 3. az angol órán tapasztalt tanulmányi aktivitás, szóbeli megnyilvánulások (15%)
 4. az angol órán tapasztalt munkatempó, munkához való hozzáállás, feladattudat (15%)
 5. az angol órákra való rendszeres felkészülés (15%)

Ez az értékelési rendszer az iránymutató, amit az angoltanároknak minden esetben követniük kell.

Csoportváltás

Amennyiben valaki nehezen követi az órákat, esetleg lemarad csoporttársaitól, vagy több időre és gyakorlásra van szüksége, akkor több sikerélménye lehet, ha lassabban haladó csoportba kerül, és ekkor a fejlesztés is eredményesebb lehet. Ezért lehetőséget adunk a csoportok átjárhatóságára, számolunk az esetleges ’vándorlás’ adta feladatokkal.

Az angol nyelvi munkaközösség minden félév végén közösen minden tanuló eredményeit, fejlődését megvizsgálják az előzőekben felsorolt értékelési rendszer alapján. Ennek a szakmai véleménynek az ismeretében az átsorolásról félévente az iskolavezetőség dönt. A szülőket csoportváltás esetén írásban értesítjük.

Az alacsonyabb szintű csoportból az angol tehetséggondozó csoportba való átkerülés szakmai feltétele az angoltanárok közös megegyezésén alapul, melyet az értékelési rendszer támogat. A megegyezést követően a tanuló írásbeli és/ vagy szóbeli vizsgán vesz részt, melynek eredményessége legalább 90 % – os, ez azt bizonyítja, hogy a tanuló tudás,- és képességszintje megfelel a csoporténak. Szülő kérésére nincs lehetőség alacsonyabb szintű csoportból magasabb szintű csoportba kerülni.

Magasabb szintű csoportból alacsonyabb szintű csoportba kerülés a szülő kérésére bármikor megtörténhet. A tanár javaslatára abban az esetben, ha a tanuló nem tud megfelelni az értékelési rendszer követelményének. Ha a tanuló nem teljesíti az elvárt követelményt, a szülőnek nincs lehetősége a határozat megváltoztatására.

Új tanuló érkezésekor

A 6. évfolyam második félévéig iskolánkba újonnan érkező tanuló a szülő kérésére az adott évfolyam követelményeire alapozva egy írásbeli és szóbeli tudásszint mérésen esik át, hogy lehetősége adódjon az angol tehetséggondozó csoportba való betagozódásra. Ebben az esetben elengedhetetlen tényező az előző iskolában elért tanulmányi eredmény.

Tartalomjegyzék